ПЛАН ЈЕ ДИГИТАЛИЗАЦИЈА НЕКИХ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА – ПЛАНУЄ ШЕ ДИҐИТАЛИЗОВАЦ ДАЄДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЄКТИ

Општина Жабаљ редовно финасира и суфинасира пројекте и програме удружења која организују културне и уметничке догађаје на територији општине, а под условом да имају редовну делатност и да редовно правдају раније добијена средстава. Ове године по званичном конкурсу Општине Жабаљ расподељена су средства десет удружењима за пројекте или програме који ће бити реализовани до краја ове године.

Највише средстава добило је Културно-уметничко друштво „Прело” из Чуруга, за реализацију два пројеката; Дечији концерт и Међународни фестивал фолклора, за њих је укупно опредељено 400 хиљада динара. Затим је Културно-уметничко друштво „Тарас Шевченко” из Ђурђева за три пројекта; 18. Фестивал изворног певања Да се не заборави, за превоз на путовање у иностранство и Ускршњи годишњи концерт, пројекти су подржани са укупно 350 хиљада динара. Осим тог Друштва и Друштво за русинкси језик, културу и литеретуру негује русинку културу и уметност на територији општине, и оно се пријавило на конкурс и добило подршку за пројекат; 16. Ликовну колонију Сурет код Боднарова на којој учестују старији ликовни уметници и 19. Дечију колонију под истим именом, пројекат је подржан са 100 хиљада динара. За Културно-уметничко друштво „Рогаљ” из Жабља опредељено је 100 хиљада динара за пројекат; Учeствовање на Манифестацији Војвођанске традиције, за Културно-уметничко друштво „Бранислав Нукшић” из Ђурђева 280 хиљада динари за пројекат; Концертне активности КУДа, док је Друштво за очување културе и традиције „Ђердан” из Госпођинаца добило 200 хиљада динара за пројекат; Концертне активности у держави и иностранству. Средства су добили и Хор „Пасторала” из Жабља за пројекат; Участвовање на Фестивалу народног стваралашства у Снини у Словацкој, пројекат је подржан са 100 хиљада динари, Хор „Розанов” из Ђурђева који је основан при грекокатоличкој церкви за пројекат; Дани Славенске духовности, писмености и културе, за шта је опредељено 120 хиљада динари, а Етно ґрупа „Василис” из Ђурђева која негује и русинске песме je добила 170 хиљада динара за; Побољшање услова и активности групе у очувању културе на територији АП Војводине у мултинационалној средини Општине Жабељ. Средства су опредељена и Мото клуб Ескадрила из Ґоспођинаца за пројекат; Мото сусрет, тај пројекат је подржан са 80 хиљада динари.

Због тога је прекјуче, у среду, 27. маја у згради Општине Жабаљ одржан састанак представника општинске Канцеларије за културу и явне информисање и представника горе поменутих удружења, а на којој је био и председник општини Чедомир Божић. На састанку није било само речи о пројектима и програмиа које ће општина финасирати или суфинасирати, али и о идејама да се културне манифестације дигитализују јер није могуће организовати планиране пројекте, а по препоруци епидемиолога. У тој дигитализацији удружењима ће помоћи Општина Жабаљ. 

 

За грађански лист.рс : С. Саламун

 

ПЛАНУЄ ШЕ ДИҐИТАЛИЗОВАЦ ДАЄДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЄКТИ

Општина Жабель поряднє финансує и софинансує проєкти и програми здруженьох котри орґанизую културни и уметнїцки подїї на териториї општини, з условийом же маю порядну дїялносц и же поряднє правдаю средства достати скорейших рокох. Так и того року по урядовим конкурсу Општина Жабель розподзелєни средства дзешец здруженьом за проєкти або програми котри маю буц реализовани по конєц того рока.

Найвецей средства достало Културно-уметнїцке дружтво „Прело” зоз Чурогу, вони за реализацию двох проєктох; Дзецински концерт и Медзинародни фестивал фолклора, достали вукупно 400 тисячи динари. Културно-уметнїцке дружтво „Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова за три проєкти; 18. Фестивал жридлового шпиваня Най ше нє забудзе, за превозку за путованє до иножемства и Вельконоцни рочни концерт, достало вукупно 350 тисячи динари. Крем того Дружтва, руску културу и уметносц у општини пестиє и Дружтво за руски язик, културу и литературу и воно ше приявело на тот конкурс и достало средства за; 16. Подобову колонию Стретнуце у Боднарова на котрей участвую старши подобово уметнїки и 19. Дзецинску колонию под истим меном, проєкт потримани з 100 тисячи динари. Културно-уметнїцке дружтво „Роґаль” зоз Жаблю достало 100 тисячи динари за; участвованє на Манифестациї Войводянска традиция, Културно-уметнїцке дружтво „Бранислав Нукшич” зоз Дюрдьова 280 тисячи динари за проєкт; Концертни активносци КУДа, док Дружтво за очуванє култури и традициї „Дєрдан” зоз Ґосподїнцох достало 200 тисячи динари за проєкт; Концерт активносци у держави и иножемстве. Средства достали и Хор „Пасторала” зоз Жаблю за проєкт; Участвованє на Фестивалу народней творчосци у Снини у Словацкей, достали 100 динари, потим Хор „Розанов” зоз Дюрдьове котри сновани при дюрдьовскей грекокатолїцкей церкви за проєкт; Дзень Славянскей  духовносци, писменосци и култури, достали 120 тисячи динари, а Етно ґрупа „Василис” зоз Дюрдьова котра пестує и руски шпиванки за проєкт; Злєпшованє условийох и активнсоцох ґрупи у очуваню култури на териториї АП Войводини у мултинационалним штредку Општини Жабель, достали 170 тисячи динари. Мото клуб Ескадрила зоз Ґосподїнцох достал 80 тисячи динар, а за проєкт; Мото стретнуце,.

З тей нагоди, поѕавчером стреду 27. мая у будинку Општини Жабель отримана схадзка представнїкох општинскей Канцелариї за културу и явне информованє и представнїкох горе спомнутих здруженьох, а на котрей бул и предсидатель Општини Чедомир Божич. На схадзки нє було слово лєм о проєктох и програмих котри општина будзе финасовац або софинасовац, алє и о идейох же би ше културни манифестациї диґитализовали понеже нєможлїве орґанизовац плановани проєти, а по препоруки епидемиолоґох. У тим диґитализованю здруженьом помогнє Општина Жабель.

 

За грађански лист.рс : С. Саламун