КОНКУРСНЕ ЛИНИЈЕ НАМЕЊЕНЕ РЕГИСТРОВАНИМ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВИМА

Развојни фонд Војводине кредитира регистрована пољопривредна газдинства са циљем обезбеђења финансијских средстава ради подршке развоја и унапређења сектора пољопривреде путем повећања нивоа техничке опремљености, повећања обима, ефикасности и интезивирања пољопривредне производње, повећања продуктивности, подизање степена конкурентности и заштите животне средине.

 

Кредитирање пољопривреде се реализује кроз неколико конкурсних линија немењених регистрованим пољопривредним газдинствима.

 

  • Конкурс за дугорочне кредите за пољопривреду;

Намена: финансирање набавке нове или половне пољопривредне механизације, опреме за пољоприввредну производњу, набавке основног стада, вишегодишњих засада, набавке противградних мрежа, пластеника, набавке опреме за прераду пољопривредних производа, куповину, изградња и адаптација силоса, подних складишта, хладњача и грађевинских објеката за сточарство и друго

Рок: 7 година у оквиру којих је обухваћен грејс период од 2 године

Каматна стопа (годишња): од 1% до 3%

  • Конкурс за дугорочне кредите за куповину пољопривредног земљишта;

Намена:  укрупњавање поседа регистрованих пољопривредних газдинстава.

Куповина пољопривредног земљишта се може извршити у року од најдуже 12 месеци рачунато од дана закључења Уговора о кредиту.

Рок: 7 година у оквиру којих је и грејс период од 1 године

Каматна стопа (годишња): од 1% до 3%

  • Конкурс за дугорочне кредите за набавку нове пољопривредне мeханизације;

Намена: финансирање набавке нове пољопривредне погонске и прикључне механизације.

Рок: до 5 година у оквиру којих је и грејс период од 6 месеци

Каматна стопа: 1,5% за све кориснике кредите,

  • Конкурс за краткорочне кредите за обртна средства у пољопривреди;

Намена: обезбеђење финансијских средстава пољопривредним газдинствима намењених финансирању обртних средстава ради обезбеђења континуитета пољопривредне активности и превазилажењу недостатка потребних финансијских средстава условљеног сезонским карактером пољопривредне делатности.

Рок: до 12 месеци

Период расположивости: 48 месеци од дана прве реализације кредита

Каматна стопа (годишња): од 1% до 3%

  • Конкурс за дугорочне кредите за развој сеоског туризма субвенционисанe од стране Покрајинског секретаријата за привреду и туризам;

Намена: подршка развоју туризма путем повећања нивоа опремљености туристичких капацитета, стварања услова за повећање квалитета и проширење понуде у пружању туристичких услуга, подизања степена конкурентности и повећања запослености

 

Рок: 7 година у оквиру којих је обухваћен грејс период од 2 године

Каматна стопа (годишња): од 1% до 3%

Покрајински секретаријат за привреду и туризам у целости рефундира уплаћену накнаду за обраду захтева и редовну камату по овом конкурсу

  • Конкурс за дугорочне кредите за инвестиције  у пољопривреди у оквиру ИПАРД  програма;

Намена: обезбеђење финансијске подршке инвестицијама у пољопривреди ради повећања ефикасности реализације пројеката одобрених у оквиру ИПАРД програма

Рок: 7 година у оквиру којих је обухваћен грејс период од 2 године

Каматна стопа (годишња): од 1% до 3%

  • Конкурс за дугорочне кредите за набавку нове опреме и система за наводњавање из каналске мреже субвенционисане од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Намена: повећање обрадивих површина под опремом и системима за наводњавање из каналске мреже у Аутономној покрајини Војводини

Рок: 7 година у оквиру којих је обухваћен грејс период од 2 године

Каматна стопа (годишња): 2,5%

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство рефундира уплаћену редовну камату  по овом конкурсу.