БИО ЈЕ ПРИЈЕМ ПРВАЧИЋА – УОЧЉИВО СВЕ МАЊЕ ДЕЦЕ – БУЛ ПРИЄМ ПЕРШОКЛАСНЇКОХ – ОБАЧЛЇВО ВШЕ МЕНЄЙ ДЗЕЦИ

Почела је нова школска година и нови изазови, не само за ученике због новог градива и приступа учењу, него и за учитеље, наставнике и професоре због новог начина интерпетирања градива, учења ученика и проверавање њиховог знања у сред пандемије корона вируса.

Као и за већину ученика у Србији, тако и за ученике у Основној школи „Јован Јовановић Змај” у Ђурђеву од данас, 1. септембра почела је нова школска година, настава у учионицама и он-лајн, а у зависности како су се ученици, односно њихови родитељи определили. Због првог сусрета са основношколским образовањем, јуче 31. августа у дворишту школе одржан је пријем првачића. Због епидемиолошке ситуације, пријем се разликовао од пређашњих. Није био организован програм у ком су учествовали ученици виших разреда и само је један од родитеља могао бити присутан. Сви они су морали да се придржавају мера заштите. Свих 45 првачића расподељена су у два разреда. У оба ће се учити на серпском језику, јер нажалост и ове године није пријављен довољан број ученика који су желели да се школују на русинксом језику. Овај негативни тренд није једина поражавајућа статистика, јер последњих година има знатно мањи број првачића. Међутим, у вишим разредима ђурђевачке школе има и по четири одељења, а некада је било уобичајено да има три одељења, е тад је било уобичајено да је међу њима и једно русинко одељење. Тај тренд није актуелан око пет година за редом, односно у пет генерација првачића. Уочљиво се смањује број деце, па и ученика. Да је заиста тако, могу се упоредити чињенице да је у пролеће ову школу завршило 63 маломатураната, чак 18 ученика више него што их се уписало у први разред ове године. Године 2019. матурирало је 62, у 2018. године 73, а 2017. године 68 маломатураната. Али последњих пет година у први разред по генерацији углавном је уписано до 50 првачића.

Зашто је то тако?

Зато што има све мање младих на селу, зато што има све већи број младих који су сами, немају свог супружника, зато што има све већи број оних који се боре са стерилитетом, али ипак највише јер млади одлазе да живе у иностранство што је веома популарно последњих неколико деценија у целој Србији. Овде не виде перспективу, па одлазе да нађу бољу будућност.

МАСКА ЗА СВАКОГ ПРВАЧИЋА

Резултати анкете коју су родитељи првачића недавно попуњавали указују да се већина определила за наставу у школи, много мањи број он-лајн. Ученици од првог до четвртог разреда у школу ће ићи пре подне, а старији ученици поподне. Настава ће трајати 30 минута, одељења у којима има више од 15 ученика биће подељени у мање групе како их било мање, односно дозвољено у учионицама на часовима. Ученици ће у школи морати да носе маску и да се придржавају мера заштите Министерства просвете, науке и технологијног развоја.

Општина Жабељ је свим првачићима поклонила заштитне маске. У образовним институцијама ће се посебно водити рачуна о хигијени и заштити. Зато ће у ђурђеваћкој школи у овој новој школској години просторије и све потребно бити редовно дезинфиковано, на улазу у школу ће сви морати да дезинфикују руке, а сви који ће бити у том објекту мораће да се придржавају потребне социјалне дистанце.

ШКОЛА ЈЕ БОГАТИЈА

На званичном Фејсбук профилу Основне школе „Јован Јованович Змај” Ђурђево после пријема првачића, њима и њиховим родитељима упућене су лепе и оптимистичне речи подржке.

„Данас је наша школа постала богатија за 45 нових ђака-ђака првака!

Драги наши прваци,

сутра почиње како за вас,тако и за нас,једна необична школска година.

Желимо вам да будете здрави, да слушате ваше учитељице које ће се трудити да вам пренесу знање које ће вам помоћи да успешно и лако завршите све задатке који су пред вама.

Желимо вам да на путовању кроз нашу школу нижете само петице,успехе и похвале.

На овом путовању,важно је поред знања да будете и добри другари,да се дружите,заједно радујете и тугујете,да делите ако имате,а ако неко нема да не замерите,јер ћете само тако расти и стасати у праве људе.

Драги родитељи,

Будите стрпљиви и пуни разумевања за вашу децу. Слушајте савете учитељица,јер су оне ту за вас и вашу децу. И оно најважије- верујте у њих!

Учитељицама Ани и Еди,

Честитамо на пријему још једне генерације ђака.

Срећан почетак нове школске године”

 

За војвођанске.рс : С. Саламун 

 

БУЛ ПРИЄМ ПЕРШОКЛАСНЇКОХ – ОБАЧЛЇВО ВШЕ МЕНЄЙ ДЗЕЦИ

Почал нови школски рок и нови виволаня, нє лєм за школярох пре нове ґрадиво и приступ ученю, алє и за учительох, наставнїкох и професорох пре нови способ интерперованя ґрадива, ученя зоз школярами и преверйованє їх знаня, у штред пандемиї корона вируса.

Як за векшину школярох у Сербиї, так и за школярох у Основней школи „Йован Йованович Змай” у Дюрдьове од нєшка, 1. септембра почал нови школски рок, настава у учальньох и он-лайн, а у зависносци як ше школяре, односно їх родичи вияшнєли же ю школљре буду провадзиц. З нагоди першого стретнуца зоз основношколским образованьом, вчера 31. авґуста у дворе дюрдьовскей школи отримани приєм першокласнїкох. Пре епидемиолоґийну ситуацию, приєм ше розликовал од потерашнїх. Нє була орґанизована програма у котрей участвовали школяре висших класох и лєм єден од родичох могол буц присутни на приєму. Шицки вони ше мушели притримовац мирох защити. Шицки 45 першокласнїкох розподзелєни до двох оддзелєньох. У обидвох ше будзе учиц на сербским язику, понеже нажаль того року наставени неґативни тренд нє формованя руского оддзелєня понеже нє приявене достаточне число школярох котри ше жадали школовац на руским язику. Тот неґативни тренд нє єдина поражаваюца ститстика у Дюрдьове, понеже остатнї роки єст знатно меньше число першокласнїкох. Медзитим, у висших класох дюрдьовскей школи єст и по штири оддзелєня, а дакеди було узвичаєно же их єст три, е теди було узвичаєно же медзи тоти три єдно руске оддзелєнє. Тот тренд вецей нє актуални коло пейц роки за шором, односно остатнї пейц ґенерациї першокласнїкох. Обачлїво ше зменшує число дзецох та и школярох. Же то наисце так, мож упоредзиц з фактом же вяри тоту школу закончело 63 маломатурантох, аж 14 вецей як цо их ше уписало до першей класи того року. Року 2019. матуровало 62, у 2018. року 73, а 2017. року 68 маломатуранти. Алє остатнї даскельо роки до першей класи по ґенерациї уписане углавним до 50 першокласнїкох.

Чом то так? Прето же єст вше менєй младих на валалє, прето же єст вше векше число особох котри сами, нє маю свою малжеску пару, прето же єст вше векше число тих котри ратую зоз стерилитетом, алє заш лєм найвецей прето же млади одходза жиц до иножемства цо барз популарне остатни даскельо децениїв у цалей Сербиї. Ту нє видза перспективу, та одходза найсц лєпшу будучносц.          

МАСКА ЗА КАЖДОГО ПРЕШОКЛАСНЇКА

Резултати анкети котру родичи першокласнїкох нєдавно пополньовали указую же ше векшина опредзелєла за наставу у школи, вельо менше число он-лайн. Школяре од першей по штварту класу буду исц дополадня до школи, а старши школяре пополадню. Настава будзе тирвац 30 минути, оддзелєня у котрих єст вецей як 15 школярох буду подзелєни до ґрупох же би було дошлєбодзене число у учальньох на годзинох. Школяре у школи буду мушиц ношиц маски и притримовац ше мирох защити котри предписало Министерство просвити, науки и технолоґийного розвою.

Општина Жабель даровала шицких першокласнїком защитни маски. У образовних институцийох ше будзе мушиц окремно водзиц рахунка о гиґиєни и защити. Прето ше дюрдьовска школа у тим новим школским року будзе поряднє потребне дезинфиковац, на уходох до школи ше будзе мушиц дезинфиковац руки, а шицки котри буду у тим обєкту буду мушиц тримац потребней социялней оддалєносци.

ШКОЛА БОГАТША

На урядовим Фейсбук профилу Основней школи „Йован Йованович Змай” Дюрдьов по приєму першокласнїкох упутени им и їх родичом красни и оптимистилни слова потримовки.

„Нєшка наша школа постала богатша за 45 нових школярох – першокласнїкох!

Дороги нашо першокласнїки,

ютре за вас, як и за нас почина єден нєобични школски рок.

Жичиме вам же би сце були здрави, же би сце слухали вашо учительки котри ше буду намагац же би вам пренєсли знанє котре вам помогнє же би сце успишно и лєгко завершели задатки котри пред вами.

Жичиме вам же би сце на путованю през нашу школу шоровали лєм петички, успихи и похвали.

На тим путованю крем знаня важне же би сце були добри пайташе, же би сце ше дружели, вєдно радовали и смутковали, же би сце дзелєни кед маце, а кед же дахто нє ма же би сце му нє доганяли, бо лєм так будзеце роснуц и дорастац до правих людзох.

Дороги родичи,

Будзце сцерпезлїви и полни порозуменя за вашо дзеци. Слухайце совити учителькох, бо вони ту за вас и вашо дзеци. И гевто найважнєйше – верце им!

Учительком Ани и Еди,

Винчуєме приєм ище єдней ґенерациї школярох.

Щешлїви початокнового школского року J”

 

За войводянски.рс : С. Саламун