НОВА ОГРАДА И КАПИЈА КРАСЕ РУСИНСКУ ШКОЛУ У ЦЕНТРУ ЂУРЂЕВУ – НОВА ОГРАДА И КАПУРА КРАША РУСКУ ШКОЛУ У ЦЕНТРЕ ДЮРДЬОВА

 Светла тачка данашњег друштва јесу особе и удружења која негују културу која је нажалост већ друже време занемарена од стране државних институција на свим нивоима. Међу тим упорним и истрајним светлим тачкама је и Културно-уметничко друштво „Тарас Шевченко” из Ђурђева. Оно у свом вишедеценијском раду постиже континуитет у неговању традиције, фолклористике и културе Русина у Војводини, али и других народа. Вође тог Друштва су темељ успешног и позитивног представљања Русина широм Европе, а највише у Војводини, Хрватској, Словачкој, Мађарској, Украјини, Пољској и другде.

Не само да се залажу за незаборављање русинског језика, историје Русина и деловање Русина у садашње време, него се залажу и за здања која представљају русинску историју у местима Општине Жабаљ.     

С тога је, данас 26. маја после вишегодишњег залагања испред Русинске школе у Ђурђеву где се налази Русински музеј постављена ограда и капија од пуног гвожђа. Да би тај рад био у подпуности завршен побринуле су се вође ђурђевачког Културно-уметничког друштва „Тарас Шевченко”, односно чланови Управног одбора Друштва и особе које су активне у његовом раду, а у сарадњи са Покрајинским заводом за заштиту споменика јер је Русинска школа под њиховом заштитом. Међу водећима који су се залагали за ове радове је Мирослав Чакан, председник Скупштине ђурђевачког Друштва који се више деценија непрестано залаже за визулено лепше и културније Ђурђево, па је тако и у овом пројекту имао водећу улогу, и био главна карика између Завода и Општне Жабаљ, која је финансирала радове на огради и капији.  

Радови на постављању почели су у понедељак, 18. маја, а о тим радовима се говорило у више наврата, последњи пут у децембру прошле године, када је испред Русинске школе постављена биста Јаше Бакова чије је постављање такође иницирало ђурђевако Културно-уметничко друштво „Тарас Шевченко”. Због тога је ово ограђивање од великог значаја, штитиће објекат и бисту. 

Тако сада Ђурђево има још један прелеп историјски објекат који наставља да прича своју вишевековну причу, историју Русина. Преко пута, шеге од Русинске школе налази се и прелепа гркокатоличка црква, а међу њима и Русинка улица, док се недалеко налази и објекат Културно-уметничког друштва „Тарас Шевченко” па је тако тај део Ђурђева, део који је символ Русинске културе, фолклористике и традиције.

 

За грађански.рс : С. Саламун 

  

НОВА ОГРАДА И КАПУРА КРАША РУСКУ ШКОЛУ У ЦЕНТРЕ ДЮРДЬОВА

Шветла точка дружтва особи и здруженя котри пестую културу котра нажаль уж длукши час занєдзбата з боку дрежавних институцийох на шицких уровньох. Медзи тима упартима и витирвалима шветлима точками и Културно-уметнїцке дружтво „Тарас Шевченко” з Дюрдьова. Воно у своєй вецейдеценийней роботи зазначує континуитет у пестованю традициї, фолклористики и култури Руснацох Войводини, алє и других народох. Чолїки того Дружтва фундамент успишного и позитивного представянє Руснацох ширцом Европи, а найвецей у Войводини, Горватскей, Словацкей, Мадярскей, України, Польскей и индзей.

Нє лєм же ше закладаю за нєзабуванє руского язика, историї Руснацох и дїлованє Руснацох у терашнїх часох, алє ше закладаю и за руски здания у местох Општини Жабель.

Так, нєшка 26. мая после вецейрочного закладаня опрез Рускей школи у Дюрдьове дзе ше находзи Руска одлога поставена ограда, капурка и капура зоз полного желєза. Же би тота робота була цалком окончена остарали ше чолїки дюрдьовского Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко”, односно члени Управного одбора Дружтва и особи котри участвую у його роботи, а  у сотруднїцтве зоз Покраїнским заводом за защиту памятнїкох понеже Руска школа под їх защиту. Медзи водзацима за окончованє тей роботи бул Мирослав Чакан, предсидатель Скупштини дюрдьовского Дружтва котри ше нєпреривно заклада за визуелно красши и културинєйши Дюрдьов, та так и у тим проєкту мал водзацу улогу, и бул главна карика медзи Заводом и Општну Жабель котра финансовала роботи на огради, капурки и капури.  

Роботи на поставяню почали пондзелок, 18. мая, а о тим бешедоване на вецей заводи, остатнїраз у децембру прешлого року, кед опрез того Рускей школи поставена биста Яши Бакова чийо поставянє тиж иницирало дюрдьовске Културно-уметнїцке дружтво „Тарас Шевченко”. Прето оградзованє од велькей значносци, защици обєкт и бисту.

 

Так тераз Дюрдьов ма ище єден прекрасни историйни будинок котри наставя приповедац свою вецейдеценийну приповедку, историю Руснацох. Прейґ драгу, косо од Рускей школи находзи ше и прекрасна грекокатолїцка церква, медзи нїма Руска улїчка, а нєдзалєко и будинок Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко”, та так тота часц Дюрдьова часц у котра синвол Рускей култури, фолклористики и традициї.  

 

За грађански.рс : С. Саламун