OSTAĆE SAMO USPOMENE – ZOSTANÚ IBA SPOMIENKY

Matura elegancije, ljubavi i lepote srednjoškolaca Gimnazije Jana Kolara u Bačkom Petrovcu nije se održala zbog opasnog virusa Covid – 19, ali maturanti su imali priliku da se oproste sa profesorima i drugarima iz svog razreda. I tako 12. juna u svečanoj sali petrovačkog gimnazija je održana svečana dodela diploma maturanata generacije 2019/2020. Ove godine je opšti smer završilo 54 maturanta a kulinarski smer 15 maturanta. Profesori ove generacije bili su: Tatjana Jurik Marčok, Kristina Kevenski, Dragana Dozet i Vjeroslava Struhar, koje su svojim đacima uručile diplome za uspešno školovanje, kao i diplome za učešće na mnogim sportskim i kulturno-umetničkim događajima. Nosioci Vukove diplome su: Martina Miksad, Denis Pudelka, Irena Struhar, Maja Opavski, Nataša Truneček, Maja Častven, Neda Torović i Martina Čobrda. Uvodnu reč je imala direktorica ove ustanove Jarmila Vrbovski koja je čestitala maturantima za uspešno završeno školovanje u našoj petrovačkoj gimnaziji, takođe sve čestitke upućene maturantima za uspešno polaganje maturskih ispita, sa prosečnom ocenom 4.50, jako su se pripremali putem društvenih mreža ili raznih aplikacija. Direktorica im je poželela puno uspeha i sreću u daljem školovanju na fakultetima. 

Titul đak generacije ponela je Maja Opavski sa naboljim ocenama, takođe postigla je i najviše uspeha na takmičenju iz slovačkog jezika a dosta je bila aktivna i u kulturno-umetničkom društvu. Maja Opavski se zahvalila u svoje ime i u ime svih maturanata za školovanje na maternjem jeziku u petrovačkoj slovačkoj gimnaziji. Zahvalila se profesorima, vaspitačima iz studentskog doma, kao i celom timu ove ustanove za ove četiri godine, za strpljenje i pre svega za znanje.

Na kraju svečane ceremonije, Martin Pavčok je podelio poklone maturantima. Nakon toga je usledila zajednička fotografija i zabava sa profesorima i drugarima. Profesorka slovačkog jezika Marta Pavčok je bila zadužena za program. Program su obogatile i učenice Martina-Jana Nvota sviranjem na flauti a Dajana Meleg recitovanjem prelepe pesme. 

Marina Horvatova

ZOSTANÚ IBA SPOMIENKY

Maturitný večierok plný elegancie, lásky a krásy stredoškolákov Gymnázia Jána Kolára Báčsky Petrovec sa neuskutočnil kvôli pandémie nebezpečného koronavírusu, ale ešte mali šancu sa so svojimi triednymi profesormi a spolužiakmi rozlúčiť. A tak 12. júna vo štvrtok v slávnostnej sieni petrovského gymnázia sa uskutočnilo slávnostné udeľovanie diplomov maturantom generácie 2019/2020. Tohto roku skončili svoje školenie 54 maturanti všeobecného smeru a 15 maturanti z kuchárskeho odboru. Triedne profesorky tejto generácie boli Tatiana Juríková Marčoková, Kristína Kevenská, Dragana Dozet a Vieroslava Struhárová, ktoré do rúk svojim žiakom odovzdali diplomy pre úspešné zdolanie školstva, ako i školské diplomy za účasť a vysoké ocenenie v športe a na kultúrno-umeleckom poli. Nositeľmi Vukovho diplomu sú: Martina Miksádová, Denis Pudelka, Irena Struhárová, Maja Opavská, Nataša Trunečková, Maja Čatvenová, Neda Torović a Martina Čobrda. Úvodné slovo mala riaditeľka gymnázia Jarmila Vrbovská, ktorá maturantom zablahoželala za úspešné ukončenie školenia na našom petrovskom gymnáziu a za zdolanie maturitných skúškach s priemernou známkou 4,50 aj napriek tomu, že sa museli pripravovať online.  Popriala im veľa šťastia  v budúcom školení. Program spestrili žiačky Martina Jana Nvôtová ktorá si zanôtila na flaute a Dajana Melegová krásnou básňou. 

Titul žiačky generácie získala maturantka Maja Opavská, ktorá prospechovo vynikala najlepšie, získala najvyššie úspechy v slovenskom jazyku a na kultúrno-umeleckom poli. Maja Opavská sa ujala slova a poďakovala vo svojom mene a v mene maturantov za školenia na slovenskom petrovskom gymnáziu v materinskom jazyku. Poďakovala sa profesorom, vychovávateľom zo žiackeho domova, ako i celému kolektívu gymnázia za strávené štyri roky, trpezlivosť a poznatky. Nakoniec slávnostnej ceremónie, maturantom Martin Pavčok odovzdal darčeky. Nasledovalo spoločné fotenie a pobavenie s triednymi profesormi.  Program mala na starosti Marta Pavčoková.

Marína Horvátová