ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА ДОНЕЛА ОДЛУКУ О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ

Покрајинска влада донела је данас Одлуку о образовању Савета за родну равноправност са циљем вођења политике једнаких могућности за остваривање и унапређивање родне равноправности у АП Војводини.

Савет се формира са задатком да прати примену прописа из области родне равноправности, предлаже доношење аката у циљу остваривања родне равноправности и политике једнаких могућности и прати примену утврђених стандарда из те области.

Послови Савета су и да предлаже и предузима мере и активности које доприносe унапређењу родне равноправности, нарочито у областима запошљавања, социјалне и здравствене заштите, образовања, васпитања, науке и технолошког развоја, културе, спорта, заштите животне средине, спречавања и сузбијања насиља на основу пола и полних карактеристика, односно рода, као и насиља према женама.

Савет ће, такође, сарађивати са другим радним телима у органима покрајинске управе по питањима из њихове надлежности, а које се односе на родну равноправност, и иницирати одржавање заједничких седница, те подстицати сарадњу органа покрајинске управе са удружењима грађана, установама и организацијама у спровођењу активности у области родне равноправности.

Покрајинска влада донела је одлуку којом је формирана Радна група за израду Програма за заштиту жена од насиља у породици и партнерским односима и другим облицима родно заснованог насиља за период од 2022. до 2026. године.

Тај документ представља једну од мера за остваривање циљева дефинисаних Стратегијом за спречавање и борбу против родно заснованог насиља према женама и насиља у породици за период 2021–2025. године.

На данашњој седници донето је решење да се Општини Бечеј усмери 10,4 милиона динара за финансирање обнове некатегорисаног пута у викенд-насељу у Бачком Градишту, у близини Бисерног острва поред тока Старе Тисе. За радове на замени кровне конструкције на објекту Дома културе у Куцури, Општини Врбас је усмерено 7,8 милиона динара.